Privacyverklaring Vineyard Dieren

Vineyard Dieren is een kerkgenootschap. We vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en dat deze goed zijn beschermd.  Deze privacyverklaring heeft als doel om duidelijk te maken hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwd. Uiteraard leven wij de regels na die hiervoor gelden, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het zorgvuldig omgaan met je gegevens houdt het volgende in:

  • Wij vragen niet meer persoonsgegevens van je dan nodig is voor een goede vervulling van de doelstellingen onze gemeenschap;
  • Verwerken van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt;
  • Als dit nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens vragen wij je uitdrukkelijke toestemming;
  • Aan derden, personen en organisaties, worden geen persoonsgegevens verstrekt, tenzij dit nodig is voor het doel waarvoor je je gegevens aan ons heeft gegeven;
  • Dat wij je rechten met betrekking tot de door jouw verstrekte persoonsgegevens respecteren, zoals het recht op inzage, correctie en verwijderen;
  • We maatregelen hebben genomen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verwerking van gegevens

Wij houden persoonsgegevens bij om met jou te kunnen communiceren en voor de administratieve verwerking van donaties houden we ook bankgegevens bij. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, evt. bankgegevens en kerkelijke achtergrond)

Al deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

Personen jonger dan 16 jaar

Vineyard Dieren verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar als de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Bezoek aan onze website 

Vineyard Dieren gebruikt op haar website www.vineyarddieren.nl geen cookies.

 

Beveiliging van gegevens 

Vineyard Dieren heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of laten verwijderen. Je kunt je vraag of wijziging per email doorgeven aan de administratie van Vineyard Dieren: [email protected]

Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

We zijn verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt hiervoor een verzoek indienen per e-mail, voorzien van naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Vineyard Dieren: [email protected]

 

Vragen over privacy beleid 

Vineyard Dieren houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan via email contact op met ons op: [email protected]