church

Locatie Vineyard Dieren

St. Joannesschool
Molenweg 14
6953 CT
Dieren
Iedere zondag ontmoeten wij elkaar om 10.00u.

Contact

Voor vragen: [email protected]

Postadres: Buitensingel 35, 6951 AW, Dieren
Giften: NL95 INGB 0003 4517 04 t.n.v. Vineyard Gemeente Dieren
Voorgangers: Dick & Liesbeth te Linde,telefoon 0313 – 421 008

Beleid & financiën

Kerkgenootschap Vineyard Gemeente Dieren is erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling.
Hieronder publiceren wij de informatie, die wettelijk verplicht is in verband met de ANBI erkenning.
Naam  : Vineyard Gemeente Dieren
RSIN/fiscaal nummer : 818555476

Beleidsplan
Klik hier om het beleidsplan in te zien.

Financiële verantwoording
Via onderstaande links zijn de financiële verslagen over de afgelopen jaren in te zien:

2016

2017

2018

Gedragscode

Vineyard Gemeente Dieren, onder de auspiciën van Vineyard Benelux, werkt samen met SGL (Stichting Gedragscode Leidinggevenden). SGL heeft een gedragscode opgesteld die allen die in onze gemeente leiding geven, hebben getekend. Deze regels aanvaarden zij als normen waarop leidinggevenden in onze gemeente aanspreekbaar zijn. Wij publiceren deze regels hier, opdat aan ieder bekend is ‘hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods’ (1 Timotheüs 3:15).

 1. LEES MEER
  Waarom een Gedragscode?
  De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat zij die geroepen zijn leiding te geven, een grote verantwoordelijkheid dragen. Al in Deuteronomium 17:14-20 worden de toekomstige koningen van Israël strikte regels voorgehouden over het omgaan met macht, seksualiteit en geld. In Ezechiël 34 wordt indringend door de profeet gesproken over herders die zichzelf in plaats van de schapen weiden. Ook in het Nieuwe Testament staan enkele duidelijke vermaningen aan het adres van hen die leiding geven, onder andere in 1 Timotheüs 3:1-7; Titus 1:5-9 en 1 Petrus 5:1-3. Duidelijk is dat leiding geven gekwalificeerd wordt door het voorbeeld van onze Here Jezus Zelf, namelijk ‘in de gestalte van een dienstknecht’ (Filippenzen 2:7).

  Overal waar sprake kan zijn van machtsmisbruik en manipulatie van mensen, van fraude en bedrog, van onzorgvuldige omgang met geld en middelen en van seksueel misbruik willen wij onze ogen daarvoor niet sluiten en al het mogelijke doen om dit te voorkomen en/of er een einde aan te maken.

  De gedragscode kan je hier inzien: KLIK HIER!

  Wanneer een leidinggevende deze gedragscode niet naleeft en hierop niet aanspreekbaar is door derden, kan een gedupeerde een klacht indienen bij de SGL. Toetsing van de klacht vindt plaats volgens de SGL-klachtenregeling. Deze gedragscode vormt dan ook een geheel met de klachtenregeling en de toelichting op de klachtenregeling.

  Voor meer informatie over SGL verwijzen wij u graag naar de SGL website (KLIK HIER). Op deze website kunt u ook informatie vinden over de klachtenregeling.

  Vertrouwenspersoon
  SGL voorziet voor de leden van deelnemende gemeentes ook in een externe vertrouwenspersoon waar leden melding kunnen doen van (machts)misbruik.

  HEEFT U BEHOEFTE AAN EEN GESPREK MET DE VETROUWENSPERSOON
  OVER EEN SITUATIE VAN MACHTSMISBRUIK?
  BEL HET MELDPUNT SGL: 06-53464403